Hebreo

por Einat Talmon

אני מאמין

בוראת השמיים והארץ.

אני מאמין באדם, בנה המשוכלל

שנהרה בבערת האבולוציה,

שממשיך להתפתח למרות פילטוס ודומיו

ממציאי הדוגמות המדכאות

רומסות החיים עד לקבורתם.

אבל החיים נועדו לשוב ולהיוולד

והאדם להמשיך במצעדו לעבר השחר העולה.

אני מאמין באופקיה של הרוח

האנרגיה הקוסמית של העולם.

אני מאמין באנושות הנמצאת תדיר בסימן עלייה

אני מאמין בחיים בני קיימא.           אמן.