Gaélico

por Lucy Macrae

CREUD NAN DAOINE

Tha mi a’ creidsinn ann am Beatha,

Am Màthair uile-chumhachdach,

Cruithear nan speur agus an Talaimh.

Tha mi a’ creidsinn ann an Mac an Duine, a Mac connail,

A chaidh a thorraich ann an rothlas dian,

Thèid e air adhart a dh’aindeoin gach Pontius Pilate

Agus ailtirean na dearbh-bhriathran ainneartach

A chuireas Beatha fo chìs agus fo ’n talamh.

Ach èiridh Beatha daonnan

Mar a leanas duine air turas gu lath’ ùr.

Tha mi a’ creidsinn ann an fàirean na spioraid:

Neart speurach an t-saoghail.

Tha mi a’ creidsinn ann an Cinneadh nan Daoine a dh’ atharraicheas gu brath.

Tha mi a’ creidsinn ann am Beatha mhaireannach.            Amen.