Aragonés

por Ángeles Ciprés Palacín y Francho Nagore Laín

CREDO

Creigo en a Bida Mai totpoderosa

creyadora d’os zielos e d’a Tierra.

Creigo en l’Ombre, o suyo abanzato Fillo

conzebito en ardién eboluzión,

progresando a pesar d’os Pilatos

e imbentors de dogmas represors

ta esclafar a Bida y enronar-la.

Pero a Bida perén rebilca

e l’Ombre contina en marcha enta o maitín.

Creigo en os orizons d’o esprito

que ye a enerchía cosmica d’o mundo.

Creigo en a Umanidá puyando perén.

Creigo en a Bida perdurable.       Amén.